Comunicat de la Junta Electoral

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL

A Barcelona, 28 de maig de 2021

Reunida en el dia d’avui la junta electoral després de consultar amb en Ramon Bonet Omella, tècnic de la Secció de Registre i Assessorament Jurídic d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport del Departament de la Presidència, ha resolt per unanimitat:

· Primer acord: Respondre a les al.legacions del candidat Joan Miró de la candidatura “Orgull Panteril” en els següents termes:

Respecte de les qüestions que planteja referides a la reclamació d’un soci del C.E. Les Panteres Grogues relatives al procediment electoral que es segueix al seu club esportiu, fer-vos saber:

En relació a les dues primeres reclamacions:

Pel que fa a la primera, dir-vos:

Pel que fa a aquesta qüestió, l’article 14 dels Estatuts del Club, preveu que la convocatòria d’eleccions correspon a la Junta directiva, i l’article 17 d’aquests Estatuts preveu que la convocatòria que ha de fer la Junta directiva ha d’incloure la convocatòria de l’assemblea on es portarà a terme l’acte de votacions i ha d’informar, almenys, del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures i forma d’acreditació d’electors, el que es podria considerar com a continguts del calendari i del reglament electoral per organitzar el procediment electoral.

Així, doncs, s’entén que la convocatòria i l’aprovació del calendari i del reglament electoral son competència de la Junta directiva.

De la qüestió plantejada no es pot determinar si es va convocar una assemblea general de socis per aprovar el calendari i el reglament electoral o es va convocar per donar coneixement del calendari i reglament aprovats per la Junta directiva.

En aquest sentit, s’entén que si es va aprovar per l’assemblea general el calendari i reglament electoral, aquest no és l’òrgan del club competent per dur-ho a terme.

En relació al que es planteja respecte de l’article 31 bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, s’entén que la possibilitat  de celebrar assemblees generals a distancia està prevista per a deliberar i aprovar, si s’escau, punts que garanteixin el funcionament ordinari de l’entitat esportiva i que en cap cas, aquestes assemblees generals a distancia poden tenir per objecte, entre altres, la modificació dels estatuts i dels reglaments de l’entitat, entenen aquests com aquells reglaments de funcionament intern o disciplinaris que tingui aprovats, sense que es pugui referir a un reglament electoral del qual no és competent l’assemblea respecte de la seva aprovació.

Pel que fa a la segona, dir-vos:

Pel que fa a la votació presencial diferida en el temps respecte de la celebració d’una assemblea general a distancia aquesta possibilitat no està prevista a la normativa d’aplicació, donat que l’article 31 bis.1 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, estableix que en aquesta assemblea general s’hauran de garantir i assegurar, entre altres qüestions, l’emissió del vot, de manera que s’entén que s’ha de garantir aquest vot a distància durant la celebració de l’assemblea desenvolupada amb aquest sistema.

En relació a les dues segones reclamacions, dir-vos:

Pel que fa a la possibilitat de dur a terme l’acte de votacions de manera independent a la celebració d’una assemblea general, la disposició transitòria tercera, punt 4 del Decret llei 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya disposa que en la convocatòria del procediment electoral es podrà preveure que l’acte de votacions per a l’elecció dels membres de la nova junta directiva es faci de manera independent a la realització d’una assemblea general, de manera que en aquest acte de votació independent es puguin adoptar les mesures sanitàries vigents en el moment de la seva realització i a l’efecte que els electors puguin emetre el seu vot de manera lliure, presencial, directa, igual i secreta.

D’altra banda, pel que fa a les peticions de nul·litat dels acords presos per la Junta directiva, o si escau, de l’assemblea general, fer-vos saber que: 

Pel que fa a les peticions que el soci del club adreça a la Junta electoral, cal tenir en compte que aquest òrgan electoral és competent per a conèixer i resoldre les reclamacions dels socis durant el procés electoral, és competent per a l’admissió i refús de les candidatures i proclamar-les, també respecte de decidir sobre els incidents del procés i, en general, sobre conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats durant el procés i, finalment, publicar i comunicar els resultats 8 article 20 dels estatuts del Club), el que comporta que de cap manera sigui competent per a revisar els acords que hagi pres la Junta directiva o, en el seu cas, l’assemblea general, respecte de la convocatòria, respecte del calendari, respecte del reglament o respecte de l’establiment del dia o dies per dur a terme la votació i del sistema per realitzar-la.

Aquestes qüestions aprovades per la Junta directiva o, en el seu cas, per l’Assemblea general, com a òrgans de govern del club no poden ser objecte de revisió i anul·lació per part de la Junta electoral i s’han de plantejar davant l’autoritat judicial competent (civil) d’acord amb el previst a l’article 312-10 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (1. Els acords dels òrgans col·legiats, les decisions dels òrgans unipersonals i els actes executius que infringeixin la llei o els estatuts o que lesionin l’interès de la persona jurídica es poden impugnar, seguint el procediment que estableix la legislació processal i amb els efectes que aquesta estableix. 2. La ineficàcia dels acords, les decisions o els actes no afecta els drets que terceres persones puguin haver adquirit de bona fe).

En definitiva, la Junta electoral controlarà el procediment electoral però no es competent per a modificar-lo a instàncies d’un soci del Club.

Aquesta opinió emesa, de caràcter no vinculant, se us trasllada per donar resposta a la qüestió plantejada i es sotmet a qualsevol altra millor fonamentada en dret.

· Segon acord: Sobre el procediment de custòdia de les urnes durant el procés de votacions: Després de les explicacions rebudes sobre com es garantirà la custòdia de les urnes durant la setmana de les votacions i posterior consulta d’aquestes mesures per part del ja esmentat Ramon Bonet Omella, donar per correctes i garantistes les mesures previstes.

 

A Barcelona, 

28 de maig de 2021

Signat: 

Félix Sicilia

President de la junta electoral Secretari del club Les Panteres Grogues.

Jaume Casasola                                       

Secretari del club Les Panteres Grogues.

 

¡TE ESPERAMOS!
Carrer Floridablanca, 143. Barcelona.

Panteres Grogues 2021. Todos los derechos reservados.