Reglament electoral

REGLAMENT ELECTORAL PANTERES GROGUES 2021

Article 1. – La tutela del procés electoral que es regula en el present Reglament s’encomana a la Junta Electoral, òrgan que vetllarà pel compliment de la legalitat de tot el procediment i que serà triat d’entre els socis i sòcies de condició plena per l’Assemblea General extraordinària, de conformitat amb el que es preveu en l’article 14 dels Estatuts.

 

Article 2. – La Junta Electoral estarà composta per tres socis i/o sòcies del club, nombre igual de suplents, designats en la forma assenyalada en l’article precedent per l’Assemblea General, és a dir, socis i sòcies no candidats a la Junta, per sorteig entre els socis i sòcies del club. En els dos dies posteriors a la seva designació, hauran de constituir-se formalment i prendre possessió. En l’acte de constitució s’elegirà al president, per votació entre els seus membres. El secretari de la Junta electoral, ho serà el del club, que actuarà amb veu però sense vot.

2.1. – Funcions:

  1. Aprovació del cens electoral.

  2. Conèixer i resoldre de les reclamacions que se li presentin, mitjançant correu electrònic a juntaelectoral2021@panteresgrogues.org.

  3. Proclamar el cens electoral definitiu, que estarà disponible a la disposició de tots els socis en l’oficina del club.

  4. Decidir sobre qualsevol incident que pugui sorgir en el transcurs del procés electoral, que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, no discriminació, secret de vot, que han de ser presents en tot el procés electoral.

2.2. – Reclamacions i recursos:

Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de presentar en el termini de 3 dies hàbils en què s’hagi produït l’objecte d’impugnació, haurà de dictar la seva resolució en el mateix termini, les seves resolucions són executives.

Davant les resolucions de la Junta electoral, es podrà interposar recurs davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de natació, corresponent a l’activitat principal de l’entitat. Aquesta resolució posarà fi a la via administrativa.

Article 3.- Cens electoral – Una vegada celebrada l’Assemblea General Extraordinària que fixi el Reglament Electoral, el calendari de les eleccions i designi a la Junta Electoral, el club posarà a la disposició dels socis i sòcies, tal com es preveu en el calendari electoral, una relació de tots els socis i sòcies que es trobin al corrent de pagament de les seves obligacions i no es trobin culpables en causa que privi o limiti tal condició, o cosa que és el mateix, que tinguin dret a participar com a electe i/o elegible en el procés electoral.

Atès l’article 12 dels estatuts, “per a ser elegible caldrà ser major d’edat ser soci o sòcia del club i estar al corrent de pagament i de les seves obligacions”.

Article 4. – Resoltes les reclamacions, si n’hi hagués, es donarà per tancat i definitiu el cens de socis per la Junta Electoral, iniciant-se des de l’endemà un termini de tres dies, com es preveu en el calendari electoral per a la presentació de candidatures, que hauran de formalitzar-se per escrit per correu electrònic davant la Junta Electoral juntaelectoral2021@panteresgrogues.org. Es notificarà als socis i sòcies per part de la Junta Electoral el nom del candidat o candidata, així com els càrrecs obligatoris que ha de tenir la seva junta directiva segons els nostres estatuts (secretari i tresorer) i els membres que compondran les diferents candidatures, quan es tingui constància de la seva presentació.

Article 5. – Conclòs el termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral proclamarà provisionalment candidats a aquells socis i sòcies les candidatures de les quals compleixin amb els requisits exigits pels estatuts i per aquest reglament.

Contra la proclamació de candidatures, es podrà presentar reclamacions davant la mateixa Junta Electoral, que disposarà de tres dies per a la seva resolució. Així mateix, contra aquesta resolució podran interposar-se quants recursos estiguin legalment previstos.

Article 6. – Resoltes les reclamacions, si n’hi hagués, i proclamats definitivament els candidats per la Junta Electoral, donarà principi la campanya electoral, tal com es preveu en el calendari electoral. S’habilitarà en la web del club un espai perquè totes les candidatures puguin presentar els seus programes. La Junta Electoral avisarà per correu electrònic socis i sòcies del club.

Article 7. – La Mesa electoral.

7.1 Composició:

La designació dels membres de la Mesa correspondrà a la Junta Electoral, una vegada que les candidatures siguin fermes, d’acord amb els criteris que s’estableixen en els apartats següents:

1. Cada Mesa Electoral estarà integrada per dos socis i sòcies de ple dret que s’hagin presentat voluntaris o per sorteig d’entre els membres que figurin en el Cens definitiu. Igualment es designaran per sorteig cinc suplents per cada titular.

2. La participació com a membres de la Mesa Electoral no té caràcter obligatori. Els socis i/sòcies designats hauran d’indicar la seva acceptació com a membres de la Mesa Electoral en un termini de 48 hores des que se’ls notifica la seva elecció. En cas de no cobrir-se els membres de la Mesa Electoral a través d’aquests criteris, els llocs vacants seran ocupats per membres de la Junta Electoral.

3. No podrà ser membre de la Mesa Electoral qui ostenti la condició de candidat o formi part de la Junta Gestora.

4. Actuarà com a president de la mesa Electoral el membre de major edat, i com a secretari el membre més jove.

5. En la Mesa Electoral podran actuar com a interventors un màxim de dos representants per cada candidatura, que se substituiran lliurement entre si.

6. Les taules es constituiran amb antelació a la prevista per al començament de la votació. Constituïdes les Meses Electorals i prèvia resolució de les reclamacions que si escau s’haguessin presentat, s’iniciarà la votació utilitzant les paperetes de les característiques establertes en la convocatòria, les quals es facilitaran als votants per les mateixes Meses Electorals.

7. Els integrants de la Comissió Electoral i de les Meses Electorals exerciran el dret al vot en últim lloc.

7.2. – Funcions: – Seran funcions de la Mesa Electoral:

1. Comprovar la identitat dels votants, amb anterioritat al fet que aquests dipositin el vot en l’urna tancada i preparada a aquest efecte.

2. Redactar l’acta de la votació, en la qual es ressenyarà el nombre d’electors, vots emesos, incidències o reclamacions que, si és el cas, es produeixin. L’acta ha de ser signada per tots els components de la Mesa.

7.3. – Per a exercir el seu dret al vot, els socis i sòcies hauran d’acreditar la seva identitat presentant el seu Document Nacional d’Identitat, Passaport o Permís de conduir.

Article 8. – Per a la celebració de les eleccions, es podran habilitar diversos punts de votació i diferents horaris, seran aprovats junt el calendari de votació en l’Assemblea extraordinària. Hi haurà una urna assignada a cada lloc de votació. Hi haurà un únic llistat de cens electoral, no hi haurà urnes simultànies en el mateix horari.

Article 9. – Escrutini: tancades les meses electorals, el president de la mesa Electoral declararà tancada la votació i iniciarà l’escrutini. El president de la mesa Electoral anirà extraient un a un els sobres de l’urna de l’elecció del president, obrint-los, llegint en veu alta els noms dels candidats i candidates votats i exhibint cada papereta als interventors presents. Al final es confrontarà el nombre total de paperetes amb el de votants anotats.

9.1. Seran nuls: Els vots emesos en paperetes no oficials, així com els emesos en sobres que continguin més d’una papereta, tret que les incloses anessin idèntiques i en aquest cas computaran com un.

9.2. Fet el recompte de vots, el president de la Junta Electoral preguntarà si hi ha alguna protesta que formular contra l’escrutini, i no havent-se fet, o després de resoltes per majoria de la Mesa Electoral les que es presentaran, anunciarà en veu alta el seu resultat, especificant el nombre de votants, el de paperetes llegides, el de paperetes inadmeses, el de paperetes en blanc, el de paperetes nul·les i el de vots obtinguts per cada candidatura.

9.3. Les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presència dels concurrents, amb excepció d’aquelles a les quals s’hagués negat validesa o que haguessin estat objecte d’alguna reclamació, les quals s’uniran a l’acta després de ser rubricades pels membres de la Junta Electoral del Club.

Article 10. – Proclamació de resultats.

1. Finalitzat l’escrutini, l’acta, les paperetes nul·les, les inadmeses i les que hagin estat objecte de reclamació es lliuraran en mà a la Junta Electoral.

2. Les diferents candidatures tindran un termini de tres dies hàbils per a realitzar al·legacions als resultats, que aquesta resoldrà en el mateix termini.

Article 11. – Tots els acords de la Junta Electoral podran ser recorreguts davant els òrgans i en la forma previstos en les normes jurídiques que siguin aplicable i, en particular en el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Article 12. – En el supòsit de concórrer una sola candidatura a les eleccions en el moment en què expiri el termini assenyalat per a la seva presentació, La Junta Electoral, una vegada examinada i comprovada la seva validesa, procedirà a proclamar directament a l’únic candidat nou president del Club, quedant, en conseqüència, sense efecte, el que es preveu en els articles 6, 7, 8 i 9 del present Reglament.

Així mateix, en el cas de no presentar-se cap candidatura, es formalitzarà nou calendari electoral.

¡TE ESPERAMOS!
Carrer Floridablanca, 143. Barcelona.

Panteres Grogues 2021. Todos los derechos reservados.