Reglament electoral

REGLAMENT ELECTORAL PANTERES GROGUES 2023

Article 1. – La tutela del procés electoral que es regula en el present Reglament s’encomana a la Junta Electoral, d’acord amb els articles 20 i 21 dels Estatuts. Aquest òrgan vetllarà pel compliment de la legalitat de tot el procediment.

Article 2. – La Junta Electoral estarà composta per tres persones sòcies del club i nombre igual de suplents, triades per l’Assemblea General, triades per sorteig entre totes les persones sòcies no candidates a la Junta Directiva d’acord amb el que estableix l’article 19 dels Estatuts. En els dos dies posteriors a la designació, s’han de constituir formalment i prendre possessió. A l’acte de constitució s’elegeix la persona presidenta, per votació entre els seus membres. La persona secretària de la Junta electoral, ho serà la persona que la sigui del club, en cas que no formi part d’una candidatura, i que actuarà amb veu, però sense vot.

2.1. – Funcions: 

 1. Aprovar el cens electoral provisional.
 2. Proclamar el cens electoral definitiu, que estarà disponible a disposició de totes les persones sòcies a l’oficina del club, durant el període del procés electoral.
 3. Admetre i refusar les candidatures i proclamar-les.
 4. Conèixer i resoldre les reclamacions de persones sòcies o candidates que se li presentin, mitjançant correu electrònic a juntaelectoral@panteresgrogues.org.
 5. Decidir sobre qualsevol incident que pugui sorgir en el transcurs del procés electoral, que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, no discriminació, secret de vot, que han de ser presents en tot el procés electoral.
 6. Publicar i comunicar els resultats.

2.2. – Reclamacions i recursos

Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de presentar en el termini de 3 dies hàbils en què s’hagi produït l’objecte d’impugnació, haurà de dictar la seva resolució en el mateix termini, les seves resolucions són executives.

Davant les resolucions de la Junta electoral, es podrà interposar recurs davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de natació, corresponent a l’activitat principal de l’entitat. Aquesta resolució posarà fi a la via administrativa.

Article 3.- Cens electoral – Una vegada celebrada l’Assemblea General Extraordinària que fixi el Reglament Electoral, el calendari de les eleccions i designi a la Junta Electoral, el club posarà a disposició de les persones sòcies per la seva consulta al local de l’entitat, el cens provisional  que inclou una relació de totes les persones sòcies que tinguin dret a participar com a electe i/o elegible en el procés electoral, per no trobar-se en cap de les causes que ho impedeixi segons l’article 12 dels Estatuts.

Article 4. – Resoltes les reclamacions, si n’hi hagués, es donarà per tancat i definitiu el cens de persones sòcies per la Junta Electoral, iniciant-se des del mateix dia un termini de deu dies, com es preveu al calendari electoral, per a la presentació de candidatures, que hauran de formalitzar-se per escrit mitjançant un correu electrònic davant la Junta Electoral juntaelectoral@panteresgrogues.org. Un cop transcorregut el termini, la Junta Electoral notificarà a les persones sòcies les candidatures presentades amb el nom de la persona candidata a la presidència, així com els càrrecs obligatoris que ha de tenir la seva junta directiva segons els Estatuts (secretària i tresoreria) i la resta de membres que compondran les diferents candidatures.

Artículo 5. – Conclòs el termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral proclamarà provisionalment les candidatures presentades que compleixin els requisits exigits pels Estatuts i per aquest reglament.

Contra la proclamació de candidatures, es podrà presentar reclamació davant de la pròpia Junta Electoral, que disposarà de tres dies laborables per a la seva resolució. Així mateix, contra aquesta resolució es poden interposar tots els recursos legalment previstos.

Article 6. – Resoltes les reclamacions, segons l’article 23 dels Estatuts, si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació de la candidatura com a nova Junta Directiva. En el cas que es presentessin i fossin declarades vàlides més d’una candidatura, començarà la campanya electoral, tal i com preveu el calendari electoral. S’habilitarà a la web del club un espai perquè totes les candidatures puguin presentar els programes. La Junta Electoral notificar per correu electrònic les persones sòcies del club de totes les candidatures presentades.

Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini de tres mesos, tal y com estableix l’article 24 dels Estatuts

Article 7. – La Mesa electoral   

7.1 Composició: 

La designació dels membres de la Mesa correspondrà a la Junta Electoral, una vegada que les candidatures siguin fermes, d’acord amb els criteris que s’estableixen en els apartats següents: 

 1. La Mesa Electoral estarà integrada per dues persones sòcies de ple dret que s’hagin presentat voluntàries o per sorteig entre els membres que figurin al Cens definitiu. Igualment es designaran per sorteig cinc suplents per cada titular.
 2. La participació com a membres de la Mesa Electoral no té caràcter obligatori. Les persones sòcies designades hauran d’indicar la seva acceptació com a membres de la Mesa Electoral en un termini de 48 hores des que se’ls notifiqui la seva elecció. En cas de no cobrir-se els membres de la Mesa Electoral a través d’aquests criteris, els llocs vacants seran ocupats per membres de la Junta Electoral.
 3. No podrà ser membre de la Mesa Electoral la persona que ostenti la condició de candidata o formi part de la Junta Gestora.
 4. Actuarà com a president de la mesa Electoral el membre de més edat, i com a secretari el membre més jove.
 5. A la Mesa Electoral podran actuar com a interventors un màxim de dos representants per cada candidatura, que se substituiran lliurement entre si.
 6. Les meses es constituiran amb antelació a la prevista per al començament de la votació.
 7. Constituïdes les meses electorals i prèvia resolució de les reclamacions que si escau s’hagin presentat, s’iniciarà la votació utilitzant les paperetes de les característiques establertes a la convocatòria, les quals es facilitaran als votants per les mateixes meses electorals.

7.2. – Funcions: – Seran funcions de la Mesa Electoral:

 1. Comprovar la identitat de les persones votants, abans que dipositin el vot a l’urna tancada i preparada a aquest efecte..
 2. Redactar l’acta de la votació, en què es ressenyarà el nombre d’electors, vots emesos, incidències o reclamacions que, si s’escau, es produeixin. L’acta ha de ser signada per tots els components de la mesa electoral.

7.3. – Per exercir el dret al vot, les persones sòcies hauran d’acreditar la seva identitat.

Article 8. – Només hi haurà 1 únic moment de votació, tal i com estableix el calendari electoral.

Article 9. – Escrutini: tancada la mesa electoral, el president de la Junta Electoral declararà tancada la votació i iniciarà l’escrutini. El president de la Junta Electoral anirà extraient un a un els sobres de l’urna de l’elecció del president, obrint-los, llegint en veu alta els noms de les candidatures votades i exhibint cada papereta als interventors presents. Al final es confrontarà el nombre total de paperetes amb el de votants anotats. 

 • Seran nuls: Els vots emesos en paperetes no oficials, així com els emesos en sobres que continguin més d’una papereta, llevat que les incloses fossin idèntiques en aquest cas computaran com un.
 • Fet el recompte de vots, el President de la Junta Electoral preguntarà si hi ha alguna protesta en relació a l’escrutini, i no havent-se fet, o després de ser resoltes les que es presentin per majoria de la Mesa Electoral, anunciarà en veu alta el seu resultat, especificant el nombre de votants, el de paperetes llegides, les paperetes no admeses, les paperetes en blanc, les paperetes nul·les i el nombre de vots aconseguits per cada candidatura. 
 • Les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presència dels concurrents, a excepció d’aquelles a què s’hagués negat validesa o que haguessin estat objecte d’alguna reclamació, les quals s’uniran a l’acta després de ser rubricades pels membres de la Junta Electoral del Club.

 Article 10. – Proclamació de resultats. 

 1. Finalitzat l’escrutini, l’acta, les paperetes nul·les, les no admeses i les que hagin estat objecte de reclamació es lliuraran en mà a la Junta Electoral.
 2. Les diferents candidatures, tindran un termini de 3 dies hàbils per fer al·legacions als resultats, que aquesta resoldrà en el mateix termini.

Article 11. – Tots els acords de la Junta Electoral podran ser recorreguts davant els òrgans i en la forma previstes a les normes jurídiques que siguin aplicables i, en particular al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, de l’Esport de la Generalitat de Catalunya